Yhtiöjärjestys

Pysäköintiyhtiö / yhtiöjärjestys        

Helsingin kaupunki on perustanut alueelle pysäköintiyhtiön omistamaan ja hallinnoimaan pysäköinti- ja yhteiskerhotiloja. Pysäköintiyhtiön omistusosuudet jakaantuvat asuinkiinteistöjen kesken. Viime vuosina myös asukkailla on ollut edustajansa pysäköintiyhtiön hallinnossa.

Latokartanon Pysäköinti Oy / otteita yhtiöjärjestyksestä (Jorma Havia 09.02.2009)

1. § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Latokartanon Pysäköinti Oy ja kotipaikka Helsinki.

2. § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja/tai hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosassa, Viikki Latokartano I, Latokartano II, Latokartano III, Latokartano IV ja Latokartano V 
-nimisillä asemakaava-alueilla olevia pysäköintitiloja ja tontteja tai alueita ja antaa vuokralle niillä olevia yhteistiloja. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluja myös ulkopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin yhtiön hallitus.

5. § Osakkailta perittävät korvaukset

Osakkeenomistajat maksavat yhtiön suorittamista tehtävistä ja tarjoamista palveluista tai oikeuksista korvauksen, jonka laskemiseksi yhtiökokous määrää hinnoitteluperusteet ja vahvistaa yksikköhinnat.

Yhtiö ei peri osakkailtaan palveluksistaan suurempia maksuja kuin mitä on tarpeen yhtiön tarkoituksenmukaisen toiminnan toteuttamista varten. Yhtiön omistamia sekä hallitsemia tiloja tai laitteita on käytettävä yhtiölle tuloa tuottavasti sikäli kuin yhtiö ei tarvitse niitä omaan välittömään käyttöönsä.

Yhtiö perii osakkailtaan maksut omakustannusperiaatteella erikseen autopaikkojen ja kerhotalon käytöstä. Kullakin asemakaava-alueella sijaitsevien autopaikkojen rakennus- ja käyttökustannuksiin ja kerhotalon rakennus- ja käyttökustannuksiin osallistuvat ne yhtiön osakkeenomistajat, jotka hallitsevat asuintonttia tällä asemakaava-alueella.

Yhtiöjärjestyksen tätä momenttia saa muuttaa vain yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.

6 §. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään 7 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Yhtiön hallitukseen tulee valita jäsenet siten, että he edustavat mahdollisimman tasapuolisesti eri kaava-alueiden kiinteistöjä ja myös kiinteistöjen eri hallintamuotoja (vuokratalot, asumisoikeustalot ja omistusasunnot).

Yhtiöjärjestyksen tätä momenttia saa muuttaa vain yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan.

7. § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus

11. § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai muuten todisteellisesti.

12. § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus
päätettävä:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hinnoitteluperusteet ja yksikköhinnat, jotka yhtiö velottaa 5§:n perusteella
7. hallituksen jäsenten palkkioista
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä
valittava:
9. hallituksen jäsenet ja varajäsenet
10. kaksi tilintarkastajaa ja näille yksi varamies
Latokartanon Pysäköinti Oy:n toimitusjohtajana toimii tällä hetkellä Reijo Kuusela.